www.peterdebruin.net

Geestelijke genezing

Hazrat Inayat Khan

Heel de lange geschiedenis van het menselijk ras door zijn er verslagen van de uitoefening van genezing door magnetische, mentale en geestelijke methoden. De grote boodschappers hebben de kunst zelf beoefend en hebben haar overgedragen aan hun leerlingen. Zelfs onder de meest primitieve volkeren vinden we sporen van zulk een bediening.

Het is waar dat er een tijd was dat ziek en zwak zijn als een teken van heiligheid gezien werd, toen zij die het geestelijk pad trachtten te betreden hun lichamen verwaarloosden en mishandelden, ze uithongerden en misbruikten totdat het levende skeletten waren, teruggebracht tot de laagst mogelijke staat van ellende en nood en geheel onvermogend tot opbouwende gedachte en handeling. Deze dagen zijn voorbij; wijzere raden heersen nu, het verstand van de mens is tot een gezondere en wijzere mening gekomen. Hij realiseert zich dat het lichaam dat de tempel van God is, een passende woning moet zijn voor zijn hemelse Gast, en dat het instrument waardoor de mens functioneert een zo perfecte machine moet zijn als mogelijk is.

De ingenieur die belast is met een gevoelig stuk machinerie let er op dat het schoon wordt gehouden, goed geolied en stofvrij, opdat het zijn wil zal vervullen en zijn bevelen uitoefenen. Hij weet goed dat er gevaar dreigt als deze voorwaarden niet vervuld zijn, maar de mens, die als zijn instrument het menselijk lichaam gebruikt, het meest gevoelige stuk machinerie dat uit de handen van de grote Ingenieur gekomen is, verwaarloost en misbruikt het vaak en laat na het in goede bedrijfstoestand te houden.

Er wordt vaak gevraagd waarom mensen ziek zijn. Er kunnen vele antwoorden gegeven worden; waarschijnlijk zal geen ervan de ingenieur geheel bevredigen totdat hij binnen in zijn hart de "stille kleine stem" kan horen die hem in geen onzekere taal de oorzaak vertelt van het probleem in zijn eigen geval. Het is zeker waar dat er achter elke schijnbare oorzaak gebrek aan harmonie ligt; enig deel van 's mensen wezen is ontstemd en de valse noot brengt vibraties tot stand die het hele systeem beïnvloeden. Het kan zijn dat er enige gewoonte of zwakte in zijn leven is die de bronnen van zijn leven vergiftigt. Niemand die iets in zijn bewustzijn vasthoudt dat beneden zijn eigen ideaal valt kan in een staat van harmonie zijn, want heel de tijd – of hij er zich bewust van is of niet – gaat de strijd om meesterschap tussen het hogere en het lagere zelf verder.

Dan weer wordt er gevraagd waarom zo dikwijls goede mensen ziek zijn, en wij kunnen die vraag misschien beantwoorden door een andere te stellen: Wat is goedheid? Sommige mensen die goed worden genoemd zijn erg negatief; zij laten hun verstand en lichaam open staan voor elke soort van invloed die van buiten tot hen komt. De tuin van hun ziel wordt niet bewaakt en verzorgd door de wijze tuinman, en de winden die waaien van noord en zuid, van oost en west brengen zaden van allerlei soort mee: zaden van onkruid en distels en doornen die op de aarde vallen, wortel schieten en erg snel opkomen; vaak verstikken die de bloemen die ook in de tuin groeien, en dan is er in een gevoelige persoonlijkheid een strijd om meesterschap. Disharmonie komt er uit voort en bijgevolg zwakheid en ziekte.

Laat ons naar wijsheid streven, opdat we mogen weten wat tot ons te nemen en wat uit te werpen; want wanneer wijsheid de drempel bewaakt zullen we sterk en standvastig worden als het waterrad dat wentelt in zulk een snel tempo dat het elk voorwerp, hoe zwaar ook, weerstaat en afwerpt dat er tegenaan gegooid wordt.

Boven de poort van een klein herstellingsoord in een Engels plattelandsdorp zijn deze woorden geschreven, zo groot dat ieder die binnengaat ze kan lezen en ter harte nemen:

Want goed zal immer kwaad verwinnen
Gezondheid wandelt waar pijn heeft getreden
Zoals een mens denkt zo is hij
Verrijs dan en denk met God.

We lezen in de Christelijke geschriften: Al wat goed is, al wat rein is, al wat heilig is, al wat lof verdient, bedenkt dat (vgl. Phil. 4:8). Gedachte is creatief, gedachte heeft een dynamische macht: "Zoals een mens denkt, zo is hij". Ons wordt geleerd dat elke gedachte haar geboorte en dood heeft, en dat het leven van elke gedachte veel langer en duurzamer is dan het leven van het menselijk wezen.

Honderden draadloze boodschappen komen elk uur van de dag door ons heen, maar alleen het instrument dat op de juiste toon gestemd is kan ze ontvangen. De ontdekking van draadloze telegrafie is voor de denker een zeer verlichtend voorbeeld op het fysieke vlak geweest van wat er altijd gebeurt in de geestelijke sferen. Afstand is niet langer een hindernis, en evenals er in de fysieke wereld een ontvanger nodig is, zo ook in de geestelijke wereld; want de wet is universeel in zowel het geestelijke gebied, het gebied van de werkelijkheid, als in de fysieke wereld, die enkel een schaduw is van de werkelijke.

Laat ons ervoor zorgen dat ons hart en verstand gestemd zijn op de hogere vibraties, zodat alleen die dingen die goed zijn, zuiver, heilig en lofwaardig daar kunnen binnengaan en verblijven. Laat ons de doelloze gedachten, de onvriendelijke gedachten, de afgunstige gedachten buitenhouden die aan de deur van het hart komen kloppen en die, als we ze toelaten, zullen resulteren in woord en daad, en in ons lichaam ziekte, zwakheid, vermoeidheid zullen voortbrengen. Wanneer dit gebeurt, dan gaat de mens in zijn onwetendheid van de ware oorzaak naar de dokter of chirurg die misschien een operatie uitvoert, en vaak zal de patiënt niet beter worden maar juist slechter, want de ware oorzaak van het probleem blijft onaangeroerd.

Men kan vragen: is pijn altijd iets kwaads? – en ik zou antwoorden: verre van dat. Soms komt pijn tot ons als een vriendelijke waarschuwing. Ze is de opgeheven vinger die naar ons wijst en ons vraagt acht te slaan op onze wegen, rekenschap te nemen van onze daden. Er zijn verschillende soorten pijn: pijn van het lichaam die vaak zwaar te dragen is, pijn van de geest die nog veel erger is, en pijn van het hart, het diepste deel van 's mensen wezen, die als een doodsstrijd kan zijn. En toch kan de kreet van de doodsstrijd die uit de diepte van het hart komt een klank van de grootste schoonheid zijn, want pijn heeft haar schoon aspect. Denk aan de pijn die wordt uitgedrukt in de meest volmaakte muziek, de verfijndste dichtkunst. Er zijn momenten van intens voelen wanneer pijn en vreugde elkaar ontmoeten en men niet kan onderscheiden waar het ene eindigt en het andere begint; zij hebben hun ontmoetingsplaats in het hart van de mens. Pijn is als het kruid in de handen van de grote Transmutator, de goddelijke Alchimist; vallend op het gesmolten zilver van het hart verandert het dit in het zuiverste goud, en maakt het het hart van de mens geschikter om het altaar van God te zijn.

Wie zijn degenen naar wie mensen gaan om sympathie wanneer ze in problemen zijn? Zeker naar hen die veel geleden hebben, hen die, na door veel beproeving heen te zijn gegaan, overwonnen hebben en door ervaring geleerd hebben dat waar geluk van binnenin komt en onafhankelijk is van uiterlijke omstandigheden. Zij kunnen niet alleen voor anderen voelen maar mét anderen, en hun uit de diepte van hun eigen ervaring leren hoe moed en vertrouwen en hoop te vinden. Zij kunnen hen helpen hun wonden te verbinden, en hun gebroken harten helen. Als lijden in ons de gezegende gave van sympathie kan ontwikkelen, dan hebben we zeker niet onnodig geleden; we mogen God zeer wel danken voor elke steek die we verduurd hebben.

Wat aangaande de pijn die verduurd werd door al de grote Redders en Meesters van de mensheid? Wij voelen dat we hier een zeer heilig geheim raken dat woorden niet kunnen uitdrukken – maar mogen we niet eerbiedig geloven dat zij, door de pijnlast van heel de wereld op zich te nemen, deze door het proces van alchimie transmuteerden, en haar uitzonden als een fontein van liefde en kracht die ontspringt tot eeuwig leven?

Echter, terwijl pijn één ding is, is ziekte iets heel anders. Ziekte zal altijd tegengesteld aan de goddelijke Wil zijn, en het is onze plicht haar te bestrijden met elk middel in onze macht en ons leven in te richten langs de lijnen van gezond, heilzaam leven, waarbij we de wetten van de gezondheid volgen in zaken van voeding, verzorging en kleding. Ziekte is voornamelijk het voortbrengsel van overbeschaving. Volken van minder hoog ontwikkelde beschaving weten hoe zichzelf gezond te houden door eenvoudige natuurgeneesmiddelen, zoals kruiden. Er wordt gezegd dat de Noord-Amerikaanse Indiaan, wanneer hij vermoeid thuiskomt na een lange dag jagen, zich op de grond neerwerpt, elke zenuw en spier ontspant, en verse voorraden energie tot zich trekt uit de magnetische stromen van de aarde, zodat hij na een uur rust gereed is om op te staan en indien nodig met hernieuwde kracht en vitaliteit weer voort te gaan.

Onder wilde dieren in hun natuurlijke staat is er heel weinig ziekte. Zij sterven van ouderdom, door ongelukken, of door de aanvallen van vijanden die sterker zijn dan zijzelf.

Wij in het Westen hebben de kennis van het gebruik van eenvoudige natuurgeneesmiddelen verloren, en er is nauwelijks iemand die werkelijk weet hoe te ontspannen. Wij zouden er goed aan doen te proberen deze verloren kennis terug te krijgen, want gezondheid wordt eerder op deze manier gewonnen dan door het gebruik van medicijnen of het chirurgenmes. De mens is de microkosmos van de macrokosmos; elke substantie in de aarde kan gevonden worden in het lichaam van de mens, zelfs het onlangs ontdekte radium. Daarom is het in een zeer ware zin dat we spreken van Moeder Aarde, en hoe dichter we bij de natuur, onze grote moeder, leven en hoe eenvoudiger we onze bestaanswijze maken, hoe gezonder we zeker worden zullen.

Wat is gezondheid? Gezondheid is zekerlijk heelheid van lichaam, hart en geest (verstand), volledige harmonie van het hele wezen. Heelheid is ook heiligheid. Niets minder dan dit behoort ons te bevredigen, als we als Soefi's pogen het pad te betreden dat leidt naar de vervulling (culminatie) van liefde, harmonie en schoonheid – die volmaakte drie-eenheid die het doel is van alle leven. God alleen is de Heler; zij die bedienen zullen alleen waarlijk helen als zij deze waarheid altijd vóór zich houden, want het is niet het massieve hout dat tot fluit wordt, het is het lege riet. De genezer is slechts het instrument dat God zelf gebruikt, en alleen voor zover hij zijn eigen lagere persoonlijkheid terzijde kan stellen en zijn leven kan opdragen en toewijden aan de grote dienst, zal hij succesvol zijn in het werk dat hij ondernomen heeft. Hij moet pogen een houding van kalmte, sereniteit en rust te kweken, van harmonie binnen en buiten; want zomin als de wateren van een meer die heen en weer geslingerd en gebroken worden door de winden van een grote storm, de helder blauwe hemel kunnen weerspiegelen, kan ook het hart van hem die verstoord en afgeleid is door de drukte van de wereld en verward door de klank van de vele stemmen van de aarde, de wil van de God en Vader van ons allen niet weerspiegelen.

Er is gezegd dat we groeien in de gelijkenis van dat wat we bij gewoonte overwegen (contempleren). Daarom moet voortdurende en gewoontelijke overweging van het volmaakte ideaal, het in gedachte verblijven bij de attributen van goddelijke schoonheid, het gestemd houden van het hart op de toon van liefde en harmonie en dit tot de oefening van het dagelijks leven maken, de geest stil en kalm, het hart zuiver en open zodat het de volmaakte Wil kan weerspiegelen – moet dit het levensdoel zijn van degene die begeert de mensheid te dienen als geestelijk genezer.

Er wordt ons verteld dat één van de eigenschappen van radium is, dat als je bepaalde substanties zekere tijd in een geschikt vat opsluit met zelfs een klein stukje radium, deze substanties sommige van de eigenschappen van het radium zullen verwerven en zijn kracht zullen tonen. Na zekere tijd verliezen ze deze eigenschappen en moeten weer dicht bij het radium geplaatst worden om herladen te worden. We lezen van de grote meesters dat ze, wanneer ze uitgeput waren na dagen van lering en zieken bedienen, zich terugtrokken in de bergen en wouden om gemeenschap te houden met de almachtige God, en weer met frisse kracht te voorschijn kwamen om hun werk van genezen en inspireren te hervatten. Als zelfs voor de groten deze tijden van rust noodzakelijk waren, hoeveel meer voor ons. De werking van het radium is een parallel van de kracht van de almachtige Vader, ze spreekt tot ons van de verfrissing die komt van de stille gemeenschap met de Allerhoogste.

Wat moet de houding van de patiënt zijn? Hij moet een levend geloof hebben, hij moet zijn aandeel in het werk doen. We lezen van Jezus Christus dat op één plaats zelfs hij geen machtige werken kon doen vanwege het ongeloof van het volk, en op een andere plaats kwamen mensen tot hem met alle soorten van ziekten en hij genas hen allen. De patiënt moet geloven in de macht van God om te genezen en hij moet confidentie en vertrouwen hebben in zijn genezer. God strekt zijn zegeningen uit naar ons, maar wij moeten ze uit zijn handen nemen. Als wij weigeren om mee te werken in het werk van genezing, kunnen we de zegening niet ontvangen; als we hindernissen opstellen, kunnen wij zelfs de rivier van het leven zelf blokkeren.

Aldus moet de patiënt confidentie en vertrouwen hebben in de genezer; hij moet zichzelf openen om de genezende stromen te ontvangen voor welker overdracht de genezer slechts het kanaal is, want leven en gezondheid zijn de gaven van God zelf.

Volume VII: Health and Order of Body and Mind: Spiritual Healing
[PJB 15-11-2000]