www.peterdebruin.net "Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde."

Tot de Ene, de Volmaaktheid van Liefde, Harmonie en Schoonheid, het Enige Wezen, verenigd met al de verlichte zielen die de belichaming vormen van de Meester, de Geest van Leiding.

In het gebed van de Christelijke kerk is er een zin: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Dit geeft een grote sleutel tot de metafysica. Het geeft een aanduiding aan de ziener: dat Gods wil, die makkelijk geschiedt in de hemel, moeilijkheden heeft om te geschieden op aarde. En wie weerstaat zijn wil? De mens. En waar is de wil van God? In het innerlijkste wezen van de mens. En wat vormt de hindernis? De oppervlakte van het hart van de mens; en dat betekent strijd in de mens zelf. In hem is er de wil van God en in hem is er de hindernis. In de sfeer binnenin hem is er de wil van God zoals in de hemel; en waar de hindernis daartegen is, daar is de aarde.

Door dit gebed wordt de mens voorbereid om de hindernis weg te nemen die voor de wil van God staat. Hoe kunnen we nu onderscheiden tussen deze twee aanzichten van wil: de wil van God en de hindernis, die de wil van de mens is? Dat is voor iemand met heldere geest en open hart makkelijk te onderscheiden, als hij het geheim ervan maar kent. Want dat wat de wil van God is doet zijn hele wezen opleven, en in het volbrengen van zijn wil wordt zijn hele wezen bevredigd. Wanneer het zijn eigen wil is dan wordt één zijde van zijn wezen misschien een tijdje bevredigd en dan komt er een conflict in hemzelf. Hij maakt zelf aanmerkingen op zijn idee of handeling. Hij voelt zich ontevreden met zijn eigen wezen. Hoe breder de gezichtskring waarin hij zijn idee of handeling bekijkt, hoe ontevredener hij wordt. Wanneer iemand op deze manier, door de straal van intelligentie, het leven beziet, dan begint hij te onderscheiden tussen zijn wil en Gods wil. Het koninkrijk van God, dat in de hemel is, komt dan op aarde. Dat betekent niet dat het verdwijnt uit de hemel, het betekent dat niet alleen de hemel een koninkrijk der hemelen blijft, maar dat zelfs de aarde een koninkrijk der hemelen wordt. Het doel achter heel deze schepping is dat de hemel verwerkelijkt mag worden op aarde. En als iemand het niet verwerkelijkt op aarde, dan kan hij het niet verwerkelijken in de hemel.

Men kan vragen: Wat bedoel ik met 'hemel'? Hemel is die plaats waar alles de keuze van de mens is en alles beweegt op zijn bevel. Hemel is de natuurlijke staat van leven. Wanneer op aarde het leven zo gecompliceerd wordt dat het zijn oorspronkelijke harmonie verliest, dan houdt hemel op te bestaan; en de beweegreden van de ziel is om in het leven dat koninkrijk der hemelen te verwerven dat de ziel verloren heeft. Niets bereikt men in het leven dat die bevrediging zal geven, die enkel bereikt kan worden door de hemel op aarde te brengen.

(Vertaling Peter Azim de Bruin & Myra van Leer, 1994)